Regulamin

Regulamin katedry medycyny osteopatycznej

MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA W WARSZAWIE

uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Medycznych
w dniu 01 października 2020 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Podstawę prawną niniejszego Zarządzenia stanowią:
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)- Art. 23 ust.1i art.67 ust.4.
  1. Statut Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie (zwana dalej „Uczelnią”)- § pkt. 4.
 3. Regulamin określa szczegółowo zakres działania i strukturę wewnętrzną KATEDRY MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ, zwanego dalej „KATEDRĄ”,

Rozdział 2. Charakterystyka Katedry

§ 2

 1. Katedra jest jednostką organizacyjną Mazowieckiej Uczelni Medycznej, zwanej dalej „Uczelnią”.
 2. W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM  i Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej MUM zwane dalej „Studia Podyplomowe”
 3. W ramach działalności naukowo badawczej Katedra prowadzi Koło Naukowe Medycyny Osteopatycznej i Fizioterapii, zwane dalej „Koło Naukowe”
 4. W ramach nadzoru merytorycznego nad prowadzoną działalnością dydaktyczną powołuje się Radę naukową.
 5. Katedra posiada uprawnienia do nadawania tytułu „Dyplomowanego Osteopaty DO”
 6. Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo badawczą w zakresach: Medycyna Osteopatyczna i Fizjoterapia.

Rozdział 3 . Organizacja Katedry

§ 3

 1. Katedrą kieruje Kierownik Katedry.
 2. Kierownika Katedry powołuje Rektor.
 3. Do kompetencji i obowiązków Kierownika Katedry należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Katedry, niezastrzeżonych dla innych organów Uczelni i Kanclerza.
 4. Decyzje Kierownika Katedry, wynikające z przysługujących mu kompetencji i zakresu obowiązków, są obowiązujące dla całej społeczności Katedry.
 5. Szczegółowe kompetencje i obowiązki każdej osoby ze społeczności Katedry określa Kierownik Katedry.
 6. Kierownik Katedry może powierzyć wyznaczonym pracownikom Katedry koordynację niektórych działań związanych z realizacją zadań Katedry.
 7. Kierownika Katedry, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Katedry.
 8. Od decyzji Kierownika Katedry służy odwołanie do Rektora.

Rozdział 4. Rada Naukowa Katedry

§ 4

 1. Kierownik Katedry powołuje i odwołuje członków Rady Naukowej Katedry.
 2. Powołana Rada Naukowa Katedry zatwierdzana jest przez Rektora i Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej.
 3. W skład Rady Naukowej Katedry wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele organizacji naukowych i stowarzyszeń  z poza Uczelni
 4. Rada Naukowa Katedry może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych
  z działalnością dydaktyczną i naukową Katedry.
 5. Rada Naukowa Katedry powołuje stałe i doraźne komisje egzaminacyjne i dyplomowe prowadzonych przez siebie Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM i Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej MUM oraz określa ich skład i zadania.
 6. Rada Naukowa Katedry zatwierdza wyniki egzaminów cząstkowych i końcowych prowadzonych przez siebie Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM
 7. Rada Naukowa Katedry zatwierdza prace dyplomowe i wyniki obrony pracy dyplomowej (Diploma in Osteopathy – dalej „DO”) prowadzonych przez siebie Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM i Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej MUM
 8. Radę Naukową Katedry zwołuje Kierownik Katedry.
 9. Posiedzeń i tryb pracy Rady Naukowej Katedry określa Kierownik Katedry.

Rozdział 5. Jednostki Organizacyjne Katedry

§ 5

Jednostkami organizacyjnymi Katedry są:

 • Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM,
 • Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej MUM,
 • Koło Naukowe Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii,
 • Komitet Organizacyjny i Naukowy Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Dzień Osteopaty”.

§ 6

 1. Katedra jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych.
 2. Katedrą kieruje nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy.
 3. Kierownika Katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana
 4. Do uprawnień kierownika katedry wydziałowej należy:
  • podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania katedry, niezastrzeżonych dla organów Uczelni lub Kanclerza,
  • zarządzanie mieniem i finansami katedry oraz dokonywanie rozdziału środków budżetowych przyznanych katedrze na badania własne i na działalność statutową,
  • podejmowanie inicjatyw w zakresie współdziałania katedry z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz jednostkami naukowymi lub naukowo-badawczymi w kraju i za granicą,
  • zawieranie umów dotyczących prac badawczych, wdrożeniowych i usługowych w zakresie upoważnień udzielonych przez Rektora lub Dziekana,
  • występowanie do Rady Wydziału z wnioskami o powołanie lub zniesienie prowadzonej przez katedrę specjalności oraz organizacji studiów podyplomowych,
  • inicjowanie działalności wydawniczej i organizowanie konferencji.
  • Powoływanie, kierowanie i nadzorowanie  Rady Naukowej Katedry
 5. Kierownik Katedry jest przełożonym wszystkich pracowników katedry i z tego tytułu:
  • przedstawia wnioski w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania, nagradzania i wyróżniania podległych mu pracowników,
  • przyznaje nagrody pracownikom katedry, zgodnie z zarządzeniami Rektora i w ramach posiadanych na ten cel środków,
  • przedstawia Rektorowi wnioski w sprawie powołania i odwołania swojego zastępcy,
  • opiniuje wnioski pracowników katedry w sprawie udzielenia urlopu naukowego.
 6. Do obowiązków Kierownika Katedry należy:
  • Sprawowanie nadzoru nad:
   • realizacją zadań naukowych i dydaktycznych katedry,
   • programem nauczania prowadzonego w Katedrze
   • kadrą dydaktyczną nauczającą na studiach podyplomowych Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM i i Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej MUM
   • mieniem powierzonym katedrze,
   • przestrzeganiem dyscypliny finansów przyznanych katedrze,
   • przestrzeganiem prawa i zasad etyki,
   • bezpieczeństwem i porządkiem na terenie katedry.
  • Wyznaczanie zakresu obowiązków swojemu zastępcy.
  • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej katedry i podnoszeniu kwalifikacji.

§ 7

 1. W ramach Katedry mogą działać zespoły dydaktyczne i zespoły badawcze, zwane dalej „Zespołami”. Zespoły tworzone są do realizacji określonych celów dydaktycznych, naukowych lub technicznych, na czas realizacji tych celów.
 2. Zespoły, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca lub znosi Kierownik Katedry
 3. Kierownika Zespołu powołuje i odwołuje Kierownik Katedry.
 4. Zakres uprawnień i obowiązków kierownika Zespołu określa Kierownik Katedry w momencie powoływania danego Zespołu.

Rozdział 7. Pracownicy Katedry

§ 8

 1. Pracownikami Katedry  są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi przez Uczelnię
 2. Uprawnienia i obowiązki pracowników, o których mowa w ust. 1, a także zasady zatrudniania i wynagrodzenia oraz rozwiązywania stosunków pracy regulują przepisy Ustawy, Statutu oraz kodeksu pracy i innych umów, które zawarła Uczelnia.

Rozdział 8.  Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.

Skip to content