Kurs Still Point w zakresie osteopatii

 

Podnieś swoje umiejętności osteopatyczne z Bertem Smeets DO
Termin: 12-14 lipca 2024
Miejsce: Warszawa

Zapraszamy na intensywne szkolenie z renomowanym osteopatą Bertem Smeets DO. Ten kurs podyplomowy został zaprojektowany, aby pomóc Ci odkryć swój potencjał i rozwijać swoje umiejętności jako osteopata.

Na podstawie dokładnej oceny potrzeb i zainteresowań studentów, Bert opracował unikalny program, który koncentruje się na kluczowych obszarach profesjonalnego kształcenia medycyny osteopatycznej.

Dla kogo: studenci i absolwenci osteopatii

Opis kursu:

Dzień 1: Piątek, 12 lipca 2024
9:00-18:00

 • Wprowadzenie, cele i potrzeby: Odkrywanie potencjału
  Zdobądź kompleksowe zrozumienie celów kursu i jak są one zgodne z Twoimi celami zawodowymi.

 • Jak poprawić się jako osteopata dzięki autorefleksji?
  Dowiedz się, jak ważna jest autorefleksja w rozwoju zawodowym i odkryj techniki poprawy swojej praktyki.

 • Pozycja ciała i ruchy
  Poznaj znaczenie mechaniki ciała w osteopatii i jak optymalizować swoje ruchy dla lepszych wyników.

 • Umiejętności manualne i nowe podejście do palpacji
  Rozwijaj zaawansowane umiejętności manualne i ucz się innowacyjnych technik palpacyjnych w celu poprawy opieki nad pacjentem.

Dzień 2: Sobota, 13 lipca 2024
9:00-18:00

 • Wgląd i bariery
  Identyfikuj powszechne bariery w praktyce osteopatycznej i ucz się strategii ich pokonywania.

 • Obserwacje i pozycjonowanie ciała pacjenta
  Opanuj sztukę obserwacji pacjenta i pozycjonowania, aby zwiększyć dokładność diagnostyczną i skuteczność leczenia.

 • Jak angażować się w technikę?
  Zrozum niuanse angażowania się w różne techniki osteopatyczne dla maksymalnych korzyści terapeutycznych.

 • Od manipulacji do zaufania osteopatycznego i od intoksykacji do oczyszczenia
  Naucz się progresji od podstawowej manipulacji do budowania zaufania z pacjentami i drogi od leczenia objawów do holistycznego oczyszczenia.

Dzień 3: Niedziela, 14 lipca 2024
9:00-13:00

 • Treatment Flow
  Usprawnij swój proces leczenia dla zwiększenia efektywności i satysfakcji pacjentów.

 • Połączenie i integracja, epilog i przesłanie do zabrania ze sobą
  Zintegruj wiedzę zdobytą w trakcie weekendu i wyjdź z jasnym, praktycznym planem do wdrożenia w swojej praktyce.

Cena: 1999 PLN

W cenie: skrypt, kawa i herbata oraz certyfikat ukończenia kursu wydany przez Warszawską Akademię Medyczną i WOMA

W celu rejestracji na szkolenie – wyślij Email na sekretariatwoma@wam.edu.pl

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz śmiało Email.

Rejestracja na kurs zostaje potwierdzona po uiszczeniu opłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Still Point Postgraduate Osteopathy Course

Elevate Your Osteopathic Skills with Bert Smeets DO

Date: 12-14 July 2024
Location: Warsaw

Welcome to an immersive learning experience with renowned osteopath Bert Smeets DO. This postgraduate course is designed to help you unlock your potential and enhance your expertise as an osteopath. Based on a thorough evaluation of student needs and interests, Bert has crafted a unique program that addresses key areas for professional growth.

Course Overview

Day 1: Friday, 12 July 2024
9:00-18:00

 • Introduction, Aims, and Needs: Unlocking the Potential
  Gain a comprehensive understanding of the course objectives and how they align with your professional goals.

 • How to Improve as an Osteopath by Self-Reflection?
  Learn the importance of self-reflection in professional development and discover techniques to enhance your practice.

 • Body Position & Movements
  Explore the significance of body mechanics in osteopathy and how to optimize your movements for better outcomes.

 • Handling Skills & A New Approach to Palpation
  Develop advanced handling skills and learn innovative palpation techniques to improve patient care.

Day 2: Saturday, 13 July 2024
9:00-18:00

 • Insights & Barriers
  Identify common barriers in osteopathic practice and learn strategies to overcome them.

 • Observations & Body Positioning of the Patient
  Master the art of patient observation and positioning to enhance diagnostic accuracy and treatment effectiveness.

 • How to Engage in a Technique?
  Understand the nuances of engaging with various osteopathic techniques for maximum therapeutic benefit.

 • From Manipulation to Osteopathic Trust & From Intoxication to Purification
  Learn the progression from basic manipulation to building trust with your patients and the journey from treating symptoms to holistic purification.

Day 3: Sunday, 14 July 2024
9:00-13:00

 • Treatment Flow
  Streamline your treatment process for improved efficiency and patient satisfaction.

 • Connection and Integration, Epilogue and Take-Home Message
  Integrate the knowledge gained over the weekend and leave with a clear, actionable plan to implement in your practice

 

Course Fee: 1999 PLN

Includes: Hand-out syllabus, coffee & tea, and a certificate (WOMA & Warsaw Medical Academy)

Contact and registration: sekretariatwoma@wam.edu.pl

 

woma logo stopka

Adres

Okopowa 59
Vizja Park Kampus
01-043 Warszawa

E-mail

REKRUTACJA
sekretariatwoma@wam.edu.pl

SPRAWY STUDENCKIE
rekrutacjawoma@wam.edu.pl

 

Skip to content